خداوندا !

از من نی لبکی بساز و زیباترین نغمه هایت را با من بنواز
  آنچنان بنواز دلم را که هر جا نفرت هست عشق باشم
  هر جا زخمی هست مرهم باشم
  هرجا تاریکی است روشنایی باشم  و هر جا غمی هست شادی باشم
  و توانم ده تا دوست داشته باشم بی چشم داشت و ببخشم بی دریغ . . .