امام صادق علیه السلام:
مایه ی زینت ما باشید، نه مایه عیب ما
با مردم نیکو سخن بگویید و زبان خود را نگاه دارید
و آن را از حرف های بیهوده و سخنان زشت باز دارید.

 

شهادت اما جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد