بارون

 

 وقتی بارون میگیره

یکی شاد میشه

اما یکی دیگه هم هست که با همه وجودش دعا میکنه تا زودتر

هوا آفتابی بشه!