اولین تجربه چاپ مقاله تو روزنامه

 

مقاله ای که درباره کنکور  نوشته بودم و تو اینجا هم به نام مستند گذاشتم تو روزنامه همشهری امروز چاپ شد

اینجا میتونید ببینید