کرایه جانبازی

با خواهرم برای خرید بیرون رفتیم

 

 از چهار راه مصباح تا چهار راه طالقانی مسیرمون بود منتظر تاکسی بودیم و طبق عادت همیشگی میدونستیم باید منتظر باشیم تا شاید کسی حاضر بشه مارو سوار کنه.

 بعد از مدتی یه تاکسی سمندایستاد و من  سوار شدم به خواهرم که میخواست ویلچرمو بذاره تو صندوق عقب اجازه نداد و گفت:

برو بشین من عادت دارم ٬جانبازا رو خیلی میبرم. خواهرم تشکر کرد و نشستیم. مسیر پر ترافیک و شلوغیه با رسیدن به مقصد  و دادن کرایه دو نفر ٬آقای راننده  کرایه ای دوبرابر از ما خواستن.

خواهرم گفت:

الناز کرایه رو جانبازی حساب کرد!

 

/ 0 نظر / 8 بازدید