ما آدمها!

آدمها                  ما آدمها                                   خودمان به خودمان دروغ میگوییم در پیله  غفلت جا خوش  کرده ایم                                 و از روشنای فهمیدن هراسانیم                                                    ما ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 14 بازدید
شهریور 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
3 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
2 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
4 پست
آذر 89
7 پست
آبان 89
4 پست
مهر 89
6 پست
شهریور 89
6 پست
مرداد 89
6 پست
تیر 89
4 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
5 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
3 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
5 پست
شهریور 88
7 پست
مرداد 88
8 پست
تیر 88
9 پست
خرداد 88
7 پست
اسفند 87
5 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
7 پست
آذر 87
11 پست
آبان 87
23 پست
مهر 87
10 پست
جوان
1 پست