به دنبال چاه

خدای من!

 

اگر در زمان بهترین مرد روی زمین تنها یک کوفه بود

امروز همه جا کوفه است

اما من به دنبال چاهی میگردم تا تنهاییم را درآن سیراب کنم

اما همه چا هها ویران شدند

ومن در کویر سوزان  بی کسی ،

عطش ناک جرعه ای آب بارانم

گفتم آب باران 

میدانی آخر

خدا تنها کسی است که منت به دادنش نمیگذارد

/ 0 نظر / 20 بازدید